سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ثریا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
فرود بذرافشان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد فیروزاباد
هوشنگ فرجی – عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج

چکیده:

در مناطق خشک و نیمه خشک با آب و هوای مدیترانه ای دوره دانه بندی و مراحل آخر رشدگندم معمولا با کم آبی و افزایش میزان تبخیر از سطح خاک مواجه می شود و درنتیجه عملکرد دانه شدیدا کاهش می یابد درهمین راستا آزمایشی به منظور اثر مقادیر مختلف نیتروژن برعملکرد دانه گندم در سال زراعی ۸۸-۸۷ درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام گردید. مقادیر آبیاری بعنوان فاکتور اصلی در سه سطح ۴۰ درصد آبیاری کامل ۷۰ درصد آبیاری کامل و ۱۰۰ درصد آبیاری کامل و همچنین سطوح مختلف نیتروژن به عنوان فاکتور فرعی درچهار سطح ۰ ، ۷۰ و ۱۴۰ و ۲۱۰ کیلوگرم نیتروژن خالص از منبع اوره درهکتار اعمال گردید. نتایج نشان داد که با افزایش نیتروژن عملکرد دانه به طور معنی داری افزایش می یابد تیمار ۱۰۰ درصد آبیاری کامل و ۷۰ درصد آبیاری کامل نسبت به ۴۰ درصد آبیاری کامل بر روی عملکرد مثبت گزارش شد.