سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ویدا کاردگر – دانشجوی کارشناسی ارشدزراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
بابک دلخوش – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
قربان نورمحمدی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
امیرحسین شیرانی راد – دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر کرج

چکیده:

به منظورارزیابی سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد شلغم روغنی رقم Goldrush آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۸۸ بصورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه قزوین انجام شد.در این آزمایش کود نیتروژن خالص در چهارسطح N4=150، N3=100، N2=50، N1=0 کیلوگرم در هکتار) از منبع اوره به عنوان عامل اصلی و تراکم بوته در چهار سطح( P4=120، P3=100، P2=80، P1=60 بوته در متر مربع)به عنوان عامل فرعی مورد بررسی قرار گرفتند .تجزیه های آماری نشان داد که سطوح مختلف تراکم بوته و کود نیتروژن اثر معنی داری بر تعداد خورجین در بوته،تعداد دانه در خورجین،وزن هزاردانه،عملکرد دانه،عملکرد روغن دانه،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت داشتند.اقزایش سطوح کود نیتروژن در همه تیمارها اثر افزایشی برروی این صفات داشت.اما افزایش تراکم بوته تا سطح سوم P3=100 بوته در متر مربع،سبب افزایش صفات مورد بررسی شد.تراکم بوته P4=120 بوته در متر مربع در همه تیمارها کمترین میزان صفات مورد بررسی را س بب شد .بطور کلی تراکم ۸۰ ,۱۰۰ بوته در مترمربع و کاربرد حداکثر نیتروژن ( ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار) برتری قابل ملاحظه ای را نشان داد و منجربه تولید حداکثر عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه به ترتیب ۳۴۹۱ و ۱۰۸۴ کیلوگرم در هکتار گردیدهمچنین بیشترین روغن دانه ۳۷/۹۷ درصد درتراکم ۱۰۰ بوته در متر مربع وبا مصرف ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد