سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فرشته سلاجقه – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
بهمن پناهی – عضو هیئت علمی و رئیسمرکز تحقیقاتکشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

میزان ۱۵۰ کیلوگرم از سه رقم هلوی انجیری ، شفتالو و شلیل مربوط به پایه های بذری هلوی مخملی (منطقۀ لنگر، ماهان، رابر و بافت) در پایان مرحله بلوغ برداشتگردید. پساز انتقال به آزمایشگاه دو تیمارقارچ کشرورال تی اس( ۶۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب )و نیتراتکلسیم ۱(در صد)و یکنمونه هم بصورت شاهد در نظر گرفته شد . پساز خشکشدن میوه ها در جعبه های چوبی که در آنها عمل تهویه صورت میگرفت بسته بندی شدند و در دو دمای ۲ و ۵ درجه سانتیگراد با رطوبتنسبی ۸۵ تا ۹۰ % به مدت دو ماه نگهداری شدند.از میوهای هر تیمار در پایان هفته اول ، پایان ماه اول و پایان ماه دوم در سه تکرارنمونه برداری انجام شد در آنها میزان پکتین ، افترطوبتیpH اسیدیته، درصدقندTSS و سفتی بافت اندازهگیری شد. در بین تیمارهای اعمال شده پاششنیتراتکلسیم در حفظ خواصمیوه هلو نسبت به بقیه برتری داشت. دمای ۲ درجه سانتیگراد در حفظ افت رطوبتی و تازگی میوه نسبت به ۵ درجه سانتیگراد برتری داشت. نمونهها دارای یکماه عمر انباری بودند. سفتی بافتمیوه با حفظ حالت تازگی بین ۰ تا ۱۲ درصد کاهشیافت. درصد کاهشوزن در تیمار استفاده از قارچکشنسبت به تیمارهای دیگر کمتر بود.. براساسیافتههای این بررسی افشانکنیتراتکلسیم یکدرصد برای حفظ سفتی بافتو افزایشعمر انباری ارقام هلو قابل توصیه است