سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد کما لآبادی خراسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واح
علی سعیدی – استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی شفیعی – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بمنظور تولید آهن، سنگ معدن آن مورد خردایش و تغلیظ قرار گرفته و کنسانتره تولید م یگردد. کنسانتره تولیدی با اضافه کردن انواع چس بها و آب مورد گندله سازی قرار گرفته و پس از پخت، استحکام لازم را برای احیا و حم ل ونقل بدستم یآورد. در این تحقیق خواص گندله تهیه شده از کنسانتره مگنتیتی گ لگهر با استفاده از انواع چس بها مورد بررسی قرار گرفته است. بمنظور گندله سازی از سه نوع چسب بنتونیت، آهک و پریدور استفاده گردید و استحکام حالت تر و خشک آن ها اندازه گیری شد. سپس گندل ههای تولیدی در دو دمای ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲۰ دقیقه پخت شد و استحکام و تخلخل آ نها محاسبه گردید. نتایج نشان داد که چسب پریدور چه از نظر استحکام خشک و چه از نظر استحکام گندله پخته بهترین نتیجه را بدست م یدهد. اگر چه در مورد تمامی چس بها با افزایش درصد چسب و دمای پخت، استحکام افزایش م ییابد لیکن در مورد چسب پریدور با مصرف بسیار کمتر چسب در مخلوط، م یتوان به استحکام بسیار بالاتری نسبت به دو چسب دیگر دست یافت. با توجه به اینکه چسب پریدور در موقع پخت م یسوزد و از گندله خارج م یشود، گندله های تولیدی با این چسب تخلخل بیشتری داشته و پی شبینی می شود از احی اپذیری بالاتری بر خوردار باشند