سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش ابراهیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه علوم کش
رضا طباطبایی کلور – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
سیدجعفر هاشمی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

چکیده:

بسته بندی اتمسفر تعدیل یافته یکی از روش های پیشنهادی برای افزایش عمر قفسه ای و کیفیت میوه ها و سبزیجات می باشد . در این تحقیق تاثیر بسته بندی با پوشش پلی پروپیلن )با منافذ میکرونی و بدون منفذ( و بدون پوشش )شاهد( در دو سطح دمایی ۴ و ۲۲ درجه سانتیگراد بر خصوصیات کیفی گوجه بالغ مورد بررسی قرار گرفت. گوجه ها به مدت ۲۲ روز در انبار با دو سطح دمایی نگهداری شدند. پس از پایان دوره از لحاظ فاکتورهای مختلف صفات کیفی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که تاثیر نوع پوشش و دما بر کاهش وزن اختلاف معنی داری داشت. بسته بندی بدون پوشش )شاهد( بیشترین درصد کاهش وزن را داشت. پوشش پلی پروپیلن بدون منفذ در دمای ۴ درجه سانتیگراد بهترین حفظ سفتی بافت و حفظ مواد جامد محلول را داشت. بین پوشش ها و دو سطح دما از نظر اسیدیته قابل تیتراسیون اختلاف معنی داری مشاهده نشد. بیشترین مقدار PH در شاهد رخ داد.