سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا بیگ محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه عل
یحیی مقصودلو – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علیرضا صادقی ماهونک – استادیارگروه مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
حامد صفافر – محقق مرکز کشت، تحقیق و توسعه دانههای روغنی تهران .

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی کیفیت روغن خام کلزا استخراج شده توسط دو روش پرس سرد ( ۶۰ºC – ۴۵ ) و پر س گرم ( ۱۰۰ ºC – ۸۵ )، انجام گردید. بدین منظور ترک یب اس یدهای چرب، خواص فیزیکو شیمیایی شامل دانسیته نسبی، ضریب شکست، رنگ ، اندیس یدی، اندیس صابونی وبرخی ترک یبات موجود در روغن مانند کلروفیل، فسفر و فسفاتید و م یزان سولفور تعیین و با یکدیگر مقایسه گردیدند . نتایج حاصل از بررسی ترکیباسیدهای چرب نشان داد که ترک یب روغن های کلز ای استخراج شده توسط پرس سرد و پرس گرم دارای تفاوت معنی داری( ۰۵ / p<۰ ) نمی باشند .نتایج حاصل از این آزمایشات بیانگر افزایش معنی دار ( ۰۵ / p <۰ ) میزان رنگ و کلروفیل در نمونه های روغن استخراج شده توس ط پرس گرم بودند . نتایج حاصل از بررسی میزان اندیس یدی و اندیس صابونی، دانسیته نسبی و ضریب شکست در نمونه روغن حاصل از هر دو نوع پرس تفاوتی معنی -داری ( ۰۵ / p <۰ ) را نشان ندادند . نتایج حاصل از اندازهگیری میزان فسفر و فسفاتید و سولفور، بیانگر کاهش میزان آنها در روغن حاصل از پرس سرد نسبت به پرس گرم بود