سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نرگس مصباح الهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
حمید دهقان زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
منوچهر جم نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

به منظور بررسی اثر نوع و میزان کودهای حاوی نیتروژن بر کنترل گل جالیز در حضور میزبان آفتابگردان آزمایش فاکتوریل و در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در سال ۱۳۹۰ انجام شد. فاکتور اول نوع کود و فاکتور دوم غلظت نیتروژن بود نتایج نشان داد که اثر نوع کود نیتروژنه بر وزن خشک ساقه،وزن خشک میوه و وزن خشک غلظت کود شیمیائی تنها بر وزن خشک میوه اثر معنی داری داشت. × گل جالیز معنی دار است. بر هم کنش نوع کود شیمیائی نتایج این تحقیقات نشان داد که تاثیر نوع و میزان کودهای حاوی نیتروژن بر رشد و نمو گوجه فرنگی و گل جالیز موثر است. بطور کلی نموگوجه فرنگی داشت و سبب کاهش جوانه زنی گل جالیز شد. کود اوره بیشترین اثر را بر رشد و در برهمکنش نوع کود های حاوی نیتروژن* میزان کود نیتروژن نیز بالاترین عملکرد میوه گوجه فرنگی در غلظت پنج پی پی ام از کود اوره حاصل شد. کمترین میزان جوانه زنی گل جالیز نیز غلظت پنج پی پی ام از کودهای فسفات آمونیوم و نیترات آمونیوم حاصل شد.