سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمیده توکل – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
عبدالحسین ابوطالبی – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
بهنام بهروزنام – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

برخی از پایه های پاکوتاه کننده سیب استقرار ضعیفی در خاک های ایران دارند که موجب واژگونی درختان در زمان باردهی می گردد. این آزمایش به منظور بررسی تأثیر میان پایه های (MM.106, M.9 , M.27) با پایه های بذری بر رشد رویشی نهال های سیب رقم فوجی انجام شده است. هدف از این آزمایش، تولید درختانی پاکوتاه با ریشه قوی و گسترده می باشد. نهال های فوجی با پایه بذری و سه میان پایه عنوان شده با نهال های فوجی بدون میان پایه مقایسه شدند. پس از اتمام رشد در اواخر پاییز صفات مورد نظر از جمله تعداد گره، متوسط طول میان گره ، ارتفاع پیوندک، قطر پایه و پیوندک اندازه گیری شد. نهال ها با میان پایه، رشد رویشی کمتری را در مقایسه با شاهد نشان دادند. طول پیوندک، میانگین طول میان گره و قطر پیوندک در تیمار M.27 و شاهد اختلاف معنی داری داشتند. بر اساس نتایج به دست آمده تیمار M.27 در سال اول، کاهش رشد قابل ملاحظه ای نشان دادند و جهت کنترل رشد سریع درختان فوجی، میان پایه M.27 مناسبتر بود.