سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرمان مداح – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک -دانشکده مهندسی عمران و محیط ز
عباس سروش – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ته

چکیده:

در این مقاله رفتار سد خاکی/سنگریز های مسجد سلیمان در مقطع طولی گذرنده از مرکز هسته، مورد بررسی قرار گرفته است.این بررسی در قالب انجام تحلیل عددی با نر مافزار آباکوس و مقایسه با داد ههای ابزارگذاری است. از مقایسه نتایج داد ههای ابزاردقیق و نتایج تحلی لهای عددی، صحت نتایج حاصل از این مطالعه، بررسی شده است. تحلی لهای عددی با استفاده از مدل رفتاری الاستوپلاستیک مور کولمب انجام و اجرای مرحل های لای ههای خاکریزی در مد لسازی لحاظ شده است. بررسی رفتار هسته در مقطع طولی، با تمرکز بر تعیین عمق نواحی کششی حاصل از اثر قو سزدگی طولی در نواحی فوقانی و نزدیک به تکی هگا هها است. ضمن تغییر پارامترهای مقاومتی و تغییرشک لپذیری مصالح هسته، میزان تغییرات گسترش نواحی سست تنشی مذکور تعیین شده که نشان م یدهد با افزایش سختی خاک، عمق نواحی با سطح تنش کم، افزایش م ییابد اما افزایش در مقدار ضریب پوآسون، عمق نواحی مذکور را کاهش م یدهد. همچنین اثر در نظرگیری اجرای رس تماسی در محل تکی هگا هها، بر کاهش حدود ۷۰ درصدی عمق نواحی سست تنشی حاصل از تحلیل عددی، از نتایج دیگر این مطالعه است.