سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سوده کمالی فرح آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
حسین زارعی – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی کرگا
مهدی علیزاده –

چکیده:

به منظور بررسی اثر محیط کشت و غلظت هورمون ایندول بوتریک اسید بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی درختچه فردوسی آزمایشی برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۸۹ در گلخانه پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب طرح اسپلیت پلات بر پایه کاملاً تصادفی با سه بستر کشت مختلف و چهار سطح تنظیم کننده رشد ایندول بوتریک اسید(IBA) در سه تکرار انجام و صفاتی از قبیل: درصد ریشه زایی، تعداد ریشه، میانگین طول ریشه، طول بلندترین ریشه و وزن تر و خشک ریشه های تولید شده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده اختلاف تیمارهای آزمایشی را در سطح احتمال ۵% نشان داد. بیشترین درصد ریشه زایی (۸۶٫۱۱%)، تعداد ریشه، میانگین طول ریشه، طول بلندترین ریشه در غلظت ۴۰۰۰ میلی گرم بر لیتر هورمون IBA بدست آمد. اثر بستر کشت نیز بر روی صفات مورد بررسی معنی دار بود که بیشترین اثر مربوط به بستر کوکوپیت و پرلایت بود.