سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهلا مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه تهران
محسن کافی – هیئت علمی گروه علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهران
روح انگیز نادری – هیئت علمی گروه علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهران
تکتم سادات تقوی – هیئت علمی گروه علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مشکلات تولیدات گلخانه ای کم بودن محصول و کمی بازده اقتصادی گلخانه نسبت به سرمایه گذاری اولیه است . کشت عمودی یکی از راه های افزایش راندمان تولید گلخانه هاست اما در آن مشکلات حاصل از محدودیت نور وجود دارد . در این پژوهش اثر سیستم عمودی، عمودی متحرک و افقی سنتی بر افزایش عملکرد و راندمان تولید ژربرا رقم آنتیبس بررسی گردید. نتایج نشان داد که نوع سیستم کشت بر میزان نور اندازه گیری شده در سطح گیاه اثر داشته است و گیاهانی که در سیستم کشت عمودی متحرک رشد نموده اند نسبت به بقیه نور بیشتری دریافت نموده اند. نوع سیستم اثر معناداری بر تولید برگ گیاه داشت و گیاهان کاشته شده بر سیستم عمودی متحرک از بقیه گیاهان تعداد برگ بیشتری داشته اند . افزایش نور دریافتی توسط گیاهان و به تبع آن افزایش تولید برگ درگیاهان واقع برسیستم عمودی متحرک ممکن است به دلیل حرکت سیستم منطبق با حرکت خورشید در طول روز باشد. بالا بودن تعداد گیاه کاشته شده بر روی سیستم عمودی در واحد سطح نسبت به گیاهان زمینی و کیفیت مناسب گیاهان کاشته شده بر روی سیستم عمودی متحرک می تواند راهی برای افزایش کمیت و کیفیت تولید محصولات گلخانه ای باشد.