سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زیبا مهدوی نیا –
عبدالحسین ابوطالبی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
ابوالقاسم حسن پور –

چکیده:

به منظور بررسی اثر نوع تیمار، نوع پوشش بر کاهش وزن و کیفیت ظاهری میوه انار رقم رباب، این پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار انجام شد. بدین منظور میوههای رقم رباب با سه غلظت و ۲ مدت زمان غوطهوری کلرید کلسیم و هیپوکلرید سدیم تیمار شده و دو پلاستیک معمولی و سلوفان پیچیده شده و به انبار زیرزمین با شرایط دمایی ۱۵-۱۰ درجه سانتی گراد و رطوبت ۷۵ درصد منتقل و به مدت ۴ ماه نگهداری شدند. در ابتدای آزمایش و پس از آن در پایان هر ماه تعدادی از میوه ها مربوط به هر تکرار درصد کاهش وزن و وضعیت ظاهری اندازهگیری گردید. بر اساس نتایج پوشش پلاستیک معمولی کمترین کاهش وزن و هیپوکلریدسدیم ۹ درصد بیشترین کاهش وزن را داشت. بالاترین امتیاز ظاهری مربوط به میوههای پیچیده شده در پلاستیک معمولی بود و میوه- های شاهد پایینترین کیییفیت ظاهری را داشتند