سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سلاله نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد
فاطمه زیزالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد حسن مرتضوی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد مستعان – هیأت علمی موسسه تحقیقات خرما و میوههای گرمسیری کشور

چکیده:

شرایط برداشت و پس از برداشت، حمل و نقل و فرآوری، بسته بندی و نگهداری میتواند بر کیفیت محصول باغی عرضه شده به بازار تاثیر زیادی داشته باشد. استفاده از روشهای مناسب بستهبندی و شرایط مناسب نگهداری از جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر کیفیت پس از برداشت محصولات باغی میباشند. این پژوهش به منظور مطالعه تاثیر تیمارهای مختلف بستهبندی شامل بستهبندی وکیوم، پرس شده، دستچین در جعبه کارتنی و بدون بستهبندی (شاهد) در دو دمای ۷ درجه سانتیگراد و دمای اتاق بر کیفیت و تغییرات بیوشیمیایی میوه خرما، رقم برحی انجام شد. در روزهای ۰و ۶۰ و ۱۲۰ روز پس از نگهداری در شرایط ذکر شده، پارامترهایی از قبیل کاهش وزن، پهاش عصاره، غلظت مواد جامد محلول کل، اسیدیته قابل تیتر، تیره شدن بافت میوه، محتوای مواد فنولی و فعالیت آنتیاکسیدانی اندازهگیری شد. نتایج حاصله نشان داد که نوع بستهبندی و دمای نگهداری تاثیر معنی داری بر روی تیره شدن بافت میوه نداشت. بیشترین ظرفیت آنتیاکسیدانی در تیمار بستهبندی وکیوم و پرس شده و نگهداری شده در دمای ۷ درجه سانتیگراد مشاهده شد.