سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داود نادری – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
محمدحسین پاشایی – دانشجویان کارشناسی گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراس
محمد جنتی – دانشجویان کارشناسی گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراس
شیوا سعادتمند – دانشجویان کارشناسی گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراس

چکیده:

به منظور بررسی اثر ۳ نوع بستر کمپوست مصرفی قارچ خوراکی، خاک مادی و خاک زراعی برخصوصیات رشدی گل همیشه بهار آزمایشی درقالب طرح کاملاً تصادفی در ۱۰ سطح و با سه تکرار به اجرا در آمد. هدف از این تحقیق، تهیه و انتخاب بستر کشتی مناسب برای تولید و پرورش گل همیشه بهار است که بر این اساس نسبت های مختلف از این ۳ نوع بستر تهیه و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در صفات اولین جوانه زنی بذر و تعداد بذور جوانه زده بعد از گذشت ۶ روز بین تیمارهای مورد بررسی تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت و همه تیمارها اثر یکسانی بر این صفات داشتند این نکته بیانگر این است که محیط کشت تاثیر چندانی بر این ۲ صفت ندارد. در صفت های تعداد بذور جوانه زده بعد از گذشت ۱۳ روز، تاریخ ظهور اولین غنچه های گل و تعداد برگ های ساقه ی اصلی بعد از گذشت ۳۵ روز از تاریخ کشت در کرت هایی که درصد بیشتری از SMC را نسبت به خاک مادی و زراعی داشتند تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد. این نتایج نیز بیانگر این است که استفاده از SMC تاثیر مثبتی روی خصوصیات اندازه گیری شده گل همیشه بهار دارد.