سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

صدیقه شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
حسین زارعی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی علیزاده – استادیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

با توجه به اینکه بستر ریشه زایی قلمه ها یکی از عوامل مؤثر در ریشه زایی قلمه های گیاهان سختریشه زا از جمله گیاه زینتی شیشه شور میباشد، تأثیر سه بستر ماسه، ماسه+کوکوپیت و ماسه+پرلایت در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت . این آزمایش در سال ۱۳۸۹ در اوایل مهر ماه در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام پذیرفت. قلمه ها پس از اعمال زخم زنی در قسمت ته کشت شدند. پس از دو ماه، فاکتورهای درصد ریشه زایی، تعداد ریشه، طول بلندترین ریشه، میانگین طول ریشه، تعداد شاخه های جدید، میانگین طول شاخههای جدید و درصد ماده خشک ریشه در قلمه های خارج شده از بستر ریشه زایی، بررسی و نتایج زیر حاصل شد. بیشترین درصد ریشه زایی با میانگین ۵۳/۳۳% در بستر ماسه مشاهده شد. البته این فاکتور، در بستر ماسه+کوکوپیت نیز تفاوت معنیداری با بستر ماسه نداشت. بیشترین میانگین طول ریشه، بلندترین طول ریشه و تعداد ریشه در بستر کوکوپیت+ماسه حاصل شد. کمترین میزان فاکتورهای اندازهگیریشده در بستر ماسه +پرلایت مشاهده شد. با توجه به نتایج حاصله، بهترین بستر در بین بسترهای مورد بررسی بستر حاوی کوکوپیت+ماسه بوده است.