سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بیژن عباسی خزایی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه رازی
محمد وهاب موسوی – دانش آموخته کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه را

چکیده:

در این تحقیق اثر بارگذاری نوسانی در فشار داخلی در فرایند هیدروفرمینگ لوله جهت تو ل ید چهارراهی با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS 6.7 شبیه سازی شده است. نتایج بررسیها نشان م ی دهد استفاده از فشار نوسا ن ی در مقایسه با فشار خ ط ی، موجب تو ز یع یکنواخت تر ضخامت و کاهش اندکی در م یزان نازک شد گ ی در نقطه بحران ی با استفاده از بر خ ی مسیرها لوله م ی گرد د . همچنین ارتفاع برآمدگی و ن یروی محوری لازم ت غییر نمی کند. فرکانس و دامنه نوسان نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.