سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رسول صالح طریق – کارشناسی ارشد،مدیریت اجرایی،گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مریم مجیدی – مدرس دانشگاه،دکتری مدیریت دولتی،گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی اثر نوآوری سازمانی بر اثر بخشی سازمانی کارکنان شهرداری تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شهرداری منطقه ۸ تهران ( ۶۰۰ نفر)تشکیل داده اند که با استفاده از جدول مورگان ۲۳۴ نفر انتخاب شدند. پژوهش به صورت توصیفی و از نوع همبستگی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه محققساخته نوآوری سازمانی و اثربخشی سازمانی می باشند که روایی پرسشنامه ها به روش محتوایی توسط نظرات تخصصی و اصلاحی اساتید و خبرگان تایید شد و پایایی پرسشنامه های نوآوری و اثربخشی با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب ۰/۸۴۸ و ۰/۸۰۲ محاسبه شد. بعد از تکمیل پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS و ضریب همبستگی پیرسون فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که نوآوری سازمانی می تواند به طور مثبت و معنی داری اثربخشی سازمانی را پیش بینی نماید، بنابراین سازمان ها بایستی از نوآوری سازمانی و ابعاد آن برای بهبود اثربخشی سازمانی استفاده کنند.