سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی قربانی – دانشجویان گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
الهام دربندی –
امید زمانی –

چکیده:

کشاورزی ماهیتی وابسته به طبیعت دارد ، از سوی دیگر بازار نیز تأثیر زیادی بر کشاورزی دارد . نوسان های قیمت محصولات کشاورزی از جمله عواملی است که خارج از کنترل کشاورز بوده و اثر آن بر تصمیمات کشاورزان غیر قابل انکار است . مطالعه رفتار کشاورزان درقبال ریسک می تواند در سیاس ت گذاری دقیق تر مفید باشد ، چرا که در نظر نگرفتن ریسک در مطالعات ، سیاست گذاری را از مسیر واقعیخود دور خواهد کرد . بر اساس آخرین آمارگیری اداره آمار وزارت جهاد کشاورزی ( ۱۳۸۹ ) در مورد محصولات باغی، سهم استان اصفهان در سال ۱۳۸۷ از کل تولیدات آبی انار کشور ۳/۴۱درصد بوده است که از این میزان سهم قابل توجهی معادل ۳۹/۸۴ درصد متعلق به شهرستان شهرضا می باشد. بنابراین مطالعه عوامل موثر بر تصمیمات کشاورزان در فرآیند تولید می تواند سیاست گذاری در زمینه افزایش تولید، بهره وری و … را بهتر و دقیق تر نماید . مطالعه حاضر با رویکرد وجود ریسک در فعالیت های کشاورزی سعی در بررسی میزان اثر نهاده ها بر ریسک تولید در شهرستان شهرضا طی سال ۸۸ -۸۹ دارد . بررسی ها نشان داد نهاده های سطح زیرکشت، میزان آب مصرفی، کود دامی فزاینده ریسک می باشند و ریسک تولید با افزایش مصرف نهادههای نیروی کار و کود فسفات کاهش مییابد