سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان مشکل گشا – کارشناس ارشد مهندسی دریا ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسین نوپور – کارشناس ارشد مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید حسین دیباجیان – دانشجوی دکترای مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

زمان زیادی است که کمانش پوسته های استوان های مدور بدلیل اهمیت قابل توجه آن در طراحی سازه های فضایی و دریایی بطور وسیعی مورد بررسی قرار می گیرد. حساسیت استحکام کمانشی پوسته های استوانه ای در برابر نقص شکل مشخص شده، اما بیشتر تلاش ها به بررسی نقص شکل های هندسی و شرایط مرزی ناقص معطوف شده است. در عمل نقص شکل های هندسی و تنش های پسماند اجتناب ناپذیر بوده و اغلب اوقات در پیش بینی های عددی وتحلیلی ملاحظه شده اند. اما تاکنون توجه کمتری به تأثیر همزمان اینگونه عیوب بر روی واکنش بحرانی و غالبأ ناپایدار سازه های الاستوپلاستیک شده است. در این تحقیق از نر مافزار آباکوسبرای بررسی نقص شکل های هندسی و تنش های پسماند و تأثیرشان بر استحکام کمانشی پوسته استوان های تحت فشار خارجی استفاده شده است. محاسبات انجام شده بر روی پوسته های ناقص همراه با تنش های پسماند، با محاسبات مربوط به نقص های مشابه اما بدون تنش های پسماند مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که نقص شکل هندسی همراه با تن شهای پسماند بصورت کلی باعث کاهش بار کمانشی سازه گردیده است. حضور تنش های پسماند در سازه های دارای نق صشکل تحت بار هیدرواستاتیک میزانی از استحکام کمانشی آنها را م یکاهد. بعلاوه استحکام کمانشی پوسته های دارای نقص شکل هندسی همراه با تن شهای پسماند از استحکام کمانشی پوسته های دارای نقص مشابه اما بدون در نظر گرفتن تنش پسماند کمتر است.