سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بتول زینلی پور – دانشجوی اسبق کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، فارس
عبدالحسین ابوطالبی – دانشیار، گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
سیدعبدالحسین محمدی – استادیار، گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید همراه با ویتامین ث بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی انبه آزمایشی در سال ۱۹۳۱ در محل مرکز آموزش جهاد کشاورزی حاجی آباد استان هرمزگان به اجرا درآمد. انتخاب قلمه ها بر اساس طول ۱۱ تا۱۱ سانتی متر و با قطر مناسب ۱ سانتی متر و دارای ۴ تا ۶ برگ و جوانه که در قسمت وسط شاخههای یکساله واقع شده است، انجام شد. ۲ تا ۹ برگ بر روی قلمه های جوان و ۴ برگ بر روی قلمه های قویتر باقی گذاشته و بقیه برگها با دقت از روی قلمهها جدا گردید. آزمایش بصورت طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی شامل غلظت های مختلف NAA ، )صفر، ۱۵۵۱۵۵۵ و ۱۱۵۵ میلی گرم در لیتر( همراه با ویتامین ث بود. بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین میانگین طول ریشه مربوط به قلمه هایی بود که توسط NAA با غلظت ۱۱۵۵ میلی گرم در لیتر همراه با ویتامین ث تیمار شدند. همچنین، بیشترین طول ریشه مربوط به قلمه هایی بود که توسط NAA با غلظت ۱۱۵۵ میلی گرم در لیتر همراه با ویتامین ث تیمار شدند. نتایح حاصل از مقایسه میانگینتیمارها حاکی از آن بود که قلمه های تیمار شده توسط هورمون NAA با غلظت ۱۱۵۵ میلی گرم در لیتر همراه با ویتامین ث بیشترینوزن تر و خشک ریشه را دارا بودند. مطابق نتایج به دست آمده از این آزمایش، کاربرد هورمون NAA 1555 و ، با غلظت های ۵۰۰و۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ میلی گرم در لیتر همراه با ویتامین ث باعث افزایش درصد ریشه زایی قلمه های انبه شد.