سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی علی نژاد جهرمی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد
مجید میرزایی ارجنکی – دانشجوی سابق کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی
مجید کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی

چکیده:

نارنگی کلمانتین از ارقام زودرس مرکبات می باشد که سطح نسبتا وسیعی از باغات مرکبات جهان و ایران را به خود اختصاص داده است این پژوهش به منظور بررسی اثر نفتالین استیک اسید صفر، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم برلیتر سولفات پتاسیم صفر، ۱۰ و ۲۰ گرم برلیتر و سولفات روی صفر، ۲و ۴ گرم برلیتر برویژگیهای کمی و کیفی میوه بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و در مجموع با ۲۷ تیمار برروی درختان نارنگی کلمانتین ۸ ساله پیوندی برروی پایه لیمو به اجرا درآمد محلول پاشی در ۱۰ تیر زمانی که قطر متوسط میوه ها ۱۵ میلی متر بود انجام شد براساس نتایج به دست آ»ده نشان داده شد که بیشترین میزان اندازه وزن درصد آب و ویتامین ث مربوط به درختان تیمار شده با ۲۰۰ میلی گرم NAA و ۲۰ گرم سولفات پتاسیم و ۴گرم سولفات روی بر لیتر می باشد و تفاوت معنی داری با شاهد وجود داشت بیشترین اسید کل مربوط به همین تیمار بود اما تفاوت معنی داری با شاهدوجود نداشت.