سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا امیری اسفرجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
سعید ادیب نظری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
کاظم رضاکاشی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

امروزه استفاده از مواد مرکب در صنایع هوافضایی روند رو به رشدی دارند از این رو اطلاع از رفتارهای خستگی در صنایع هوایی امری ضروری به نظر می رسد رفتار واماندگی مواد مرکب براثر بارهای نوسانی با آنچه در مواد فلزی متعارف مشاهده می شود متفاوت است لذا در این مقاله با استفاده از مدلسازی و تحلیل خستگی الیاف و ماتریس بطور جداگانه و درنهایت ماده مرکب تک جهته با نسبت بارگذاریهای مختلف درنرم افزار المان محدود انسیس انجام گشته و منحنی های S-N مربوط به هر کدام از آنها بدست آمده و با نتایج آزمایشگاهی دردسترس برای ماده مرکب مقایسه شده اند و پس از اطمینان از تطابق بسیار خوب نتایج به تعمیم آنها و نیز تفسیر اثر نسبت بارگذاری برطول عمر خستگی مواد مرکب تک جهته پرداخته شده است.