سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی خسروی مشیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرولیک، دانشگاه تربیت مدرس
مسعود قدسیان – استاد هیدرولیک، پژوهشکده مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس
محمد واقفی – استادیار سازههای هیدرولیکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

در این مقاله تأثیر نسبت استغراق (نسبت ارتفاع آب بالای آبشکن به عمق جریان در محل آبشکن)آبشکنهای T شکل مستقر در قوس ۹۰ درجه بر میزان آبشستگی اطراف آنها و تغییرات توپوگرافی بستر بررسی شده است. آزمایشات تحت جریان با دبی ثابت ۲۵ لیتر بر ثانیه و ۰/۹ (فرمول در متن اصلی مقاله) در سه تسبت استغراق ۵ ، ۱۵ و ۲۵ درصد انجام گرفتهاند. نتایج بیانگر این است که در نسبت استغراق ۵ و ۱۵ درصد، میزان آبشستگی بیشینه و ابعاد چاله آبشستگی اول و دوم بسیار شبیه به هم و بیشتر از درصد استغراق ۲۵ می باشند.