سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن بمبائی چی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس دانشگاه

چکیده:

پیوندتیرها به ستونها درقابهای فولادی نیمه سخت نه ساده و نه بطور کامل سخت می باشند براین پایه تمام قابهای فولادی نیمه سخت می باشند زیرا هرگونه پیوندی درطول بارگذاری مقدار مشخصی نرمی از خود نشان میدهد درانی مقاله ماتریس سختی جز تیر – ستون دارای پیوندهای نیمه سخت زیر اثرلنگرهای گرهی و بارگسترده میانی با بهره جویی از فن اجزای محدود رابطه سازی میشود سپس برپایه این ماتریس و نیز به کارگیری راهکار مفصل خمیری تحلیلهای مرتبه یکم مرتبه دوم کمانشی و خمیری قابهای فولادیدو بعدی با پیوندهای نیمه سخت انجام می پذیرد نمودار بار تغییر مکان و مقدار های عددی بدست آمده ازفن پیشنهادی با تحلیلهای سایرپژوهشگران مقایسه میشوند و اثرنرمی پیونددرگونه های مختلف تحلیل قابهای فولادی دو بعدی بررسی میگردد نتیجه ها نشان میدهد که نرمی پیوندها سبب تغییر توزیع نیروها و تغییر مکان هادرتحلیل های مرتبه یکم و دوم می شود.