سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الیاس رفیعی –
سیدعبدالکریم سجادی –
حامد محقق رفیق –

چکیده:

در این مطالعه، اثر نرخ های مختلف گرم کردن از دمای محیط تا دمای سخت کردن، بر روی زمان آستنیته کردن بهینه نمونه هایی از فولاد CK60 بررسی شده است. زمان های آستنیته کردن کم،، موبمک کاممش ن مدن اسمتحاله تبدیش پرلیت )یا هر فاز اولیه دیگر( به آستنیت شده و پس از سرد کردن قطعه با سمرتت دلخمواه، بمه من مور ای ماد ساختار مورد ن ر، هنوز مقداری از فاز اولیه در ریز ساختار وبود خواهد داشت. از طرفی اگر زمان آسمتنیته کمردن طولانی باشد قطعه درشت دانه شده، امکان اتوباج و شکست قطعه بی تر ممی شمود، تملیمار ررارتمی ممورد ن مر طولانی تر خواهد شد و انرژی بی تری مصرف می شود. لذا باید در محاسبه ی زمان آستنیته کردن مقمدار بهینمه ی آن مد ن ر قرار گرفته شود. زمان آستنیته کردنی که )در دمای ثابت( من ر به ای اد ۹۶-۱۰۰% آستنیت ممی شمددر پنج نرخ مورد بررسی قرار گرفت و م اهده شد که هر چقدر نرخ گرم کردن بی تر باشمد زممان آسمتنیته کمردن باید بی تر شود که این اثر در نرخ های کمتر از ۵۱ دربه سلسیوس بر دقیقه ناچیز، ولمی در نمرخ همای بی متر از آن بسیار شدید است. همچنین رابطه ریاضی نیز برای تخمین زدن زمان آستنیته کردن) t ( بر رسک نرخ گمرم کمردن ) r ) بدست آورده شد.