سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وهاب فضلی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی دریا
مهدی سعیدکیاست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران

چکیده:

دراین مقاله با استفادها زتحلیل های عددی و مقایسه نتایج بدست آمده با روشهای آزمایشگاهی به بررسی اثر نرخ کرنش بررفتار جاری شدن ورقهای مستطیلی کاملا گیردار تحت بارهای دینامیکی گذرای ناشی از موج شوک انفجار زیرآب پرداخته شده است تحلیل عددی هم با استفاده از تنش جاری شدن استاتیک و هم با استفاده از تنش جاری شدن دینامیک توسط روش کاوپر سایموندز انجام شدهاست نتایج نشان میدهد که تغییر شکل های ماندگار بدست آمده با درنظر گرفتن اثر نرخ کرنش با نتایج آزمایشگاهی مطابقت بیشتری دارد و نمی توان از اثر نرخ کرنش در مسائل دینامیک بخصوص برای مواد حساس به نرخ کرنش صرفه نظر کرد.