سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس حق اللهی – استادیار،عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مرضیه عباسی طرئی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

میراگر جرمی تنظیم شده یکی از سیستمهای کنترل پاسخ سازه در برابر بارهای دینامیکی میباشد. این نوع میراگرعموما درطبقه بام نصب میگردد تا با اثرگذاری روی مد اول سازه سبب کاهش دامنه پاسخها گردد. هدف این تحقیق، بررسی اثراتتغییر در آرایشهای مختلف میراگر جرمی در طبقات مختلف ساختمان میباشد. بدین منظور یک قاب فولادی ۲۵ طبقه (سیستم قاب خمشی به همراه مهاربند هم محورفولادی ) بررسی شدهاست. آنالیز تاریخچه زمانی تحت سه شتاب نگاشت و برای حالات مختلف توزیع جرم انجام شدهاست. نتایج تحلیلهای مختلف نشان میدهد که با توزیع جرم میراگردر طبقاتعلاوه بر کاهش پاسخ سازه در طبقات بالایی، پاسخ سازه در طبقات پایینی نیز کاهش پیدا میکند