سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی گل افشار – دانشجوی دکتری گروه مهندسی زلزله دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دا
فرهاد دانشجو – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله اثرات دقت در نحوه مدلسازی عرشه در یک نمونه پل دارای انحناء و تاثیر ان بر فرکانسهای طبیعی و شکل مودها د رمقایسه با فرکانس و شکل مودهای بدست آمده از آزمایش صحرایی مورد بررسی واقع شده است. سه مدل اجزاء محدود برای بررسی مشخصات دینامیکی سازه مقایسه گردیده اند. در مدل اول عرشه و جزییات ان مانند شاهتیرها و مهاربندهای عرضی و دال بتنی با استفاده از المانهای Shell مدلسازی گردیده اند. در مدل دوم دال بتنی با استفاده از المانهای Shell مدل شده ولیکن شاهتیرهای فولادی و مهاربندهای عرضی با استفاده از المانهای Beam مدلسازی گردیده اند و در نهایت در مدل سوم کل عرشه بصورت یکجا با استفاده از المانهای Beam مدلسازی گردیده است. بررسی میزان فرکانس و شکل مودها نشان میدهد در مورد این پل، مدل اول و دوم نتایج قابل بولی نسبت به نتایج آزمایش صحرایی از خود نشان می دهند ولیکن مدل سوم نسبت به دو مدل قبل در محاسبه فرکانسها و شکل مودها نمی تواند مشخصات دینامیکی را به دقت دو مدل قبل پیش بینی نماید. با توجه به دقت نتایج بدست آمده و ابعاد مدلها به نظر می رسد مدل دوم در مورد این پل بتواند مدل عددی مناسبی برای تحلیل باشد.