سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس لقمان – دانشیار، دانشکدهی مهندسی، دانشگاه کاشان
عادل جعفرزاده جزی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشکدهی مهندسی، دانشگاه کاشان
محمد عبدالهیان – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشکدهی مهندسی، دانشگاه کاشان

چکیده:

در این مقاله به بررس ی اثر ناهمگنی بر خزش دیسک دوارپیزوالکتریک مدرج تابعی ۱ پرداخته ش ده است . این دیسک در میدان مغناطیسی یکنواخت قرار داده شده و تحت بارهای حرارتی ،الکتریکی و اینرسی دورانی میباشد. کلیهی خواص حرارتی، مغناطیسی، الکتریکی و مکانیکی به جز نسبت پواسون بصورت توابع توانی از شعاع دیسک در نظر گرفته شدهاند. قانون نورتون به عنوانمعادله ساختاری رفتار خزش ماده استفاده شده است و پارامترهای خزش نیز بصورت توابع توانی از شعاع میباشند. معادلهی دیفرانسیل ساختاری مسئله با استفاده از معادله تعادل ، تنش -کرنش ، کرنش – تغییرمکان و پتانسیل -جابجائی بر حسب جابجایی شعاعی بدست آمده و پس از حل دقیق مسئ له همگن، از یک حل عددی که در آن نرخ کرنش ها از طریق معادلات پرانتل-روس به معادله ی ساختاری خزشی و تنش های جاری مربوط شده اند برای بازتوزیع تنش ها و پتانسیل الکتریکی استفاده شده است . نتایج نشان می دهند که باز توزیع تنش شعاعی و پتانسیل الکتریکی در دیسک به هم مربوطند که میتوان در ساخت دیسکهای دوار هوشمند به خزش استفاده کرد