سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید دیری – کارشناس ارشد عمران،آب دانشگاه صنعتی شریف
میرمصدق جمالی – دانشیار دانشکده عمران- دانشگاه صنعتی شریف**

چکیده:

مخازن آب در طبیعت بر اثر اختلاف دما و یا وجود مواد معلق و محلول و در نتیجه چگالی لایه بندی می شوند، بصورتی ک ه لایه های گرم تر وسبک تر در رو و لایه های سرد و سنگین تر در زیر قرار می گیرند. این فرآیند از ابتدای بهار و با گرمتر شدن هوا شروع م یشود و در طول تابستان بر اثر افزایش دمای سطح آب تشدید می شود بطوری که در انتهای فصل گرما تقریباً با دو لایه مجزا از هم روبرو خواهیم بود. تخلیه گزینشی عبارت از تخلیه آب با کیفیت مورد نظر از تراز دلخواه یک مخزن یا دریاچه م یباشد که ابزاری جهت مدیریت بهره برداری از مخازن می باشد . تحقیقات انجام شده بر روی تخلیه گزینشی از سیال دو لایه تاکنون عموماً با فرض بستری مسطح انجام شده است در حالیکه وجود تنگ شدگی در مخزن سد می تواند اثر مهمی بر این مساأله داشته باشد. در این تحقیق برای دبی ها، ترازهای مختلف خروجی و هندسه های مختلف مخزن، جریان در درون مخزن با استفاده از تکنیکPIVمورد بررسی قرارگرفته و در نهایت نتایج با مدل عددی مقایسه می گردد