سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسیم بقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه شاهد و کارشناس تحقق یات شرکت
نرگس کشاورز – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه بوعلی سینا
محمد حسن نظران – مخترع نانو کود کلاته آهن و مدیر عامل شرکت صدور احرار شرق

چکیده:

[فایل اصل مقاله دارای مشکل می باشد] به منظور بررسی اثر نانو کود کلاته آهن بر عملکرد برنج رقم ش ر یودی پرمحصول آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال ۱۳۸۹ در شهرستان جو با یر، استان مازندران انجام شد. در این بررسی ۶ م تیار به صورت محلولپاشی یک در هزار در مراحل مختلف رشد برنج در یک، دو و سه مرحله انجام شد. تیارهای یک مرحله محلول پاشی شامل: اوایل پنجه زنی (A1)، اواخر ساقه رف ن (A2) تیمار های دو مرحلهای شامل: محلول پاشد یر او یلو پنجه زنی و مرحله دوم اواخر ساقه رفتن (A3)، تیمار محلول پاشی اوایل پنجه زنی و مرحله دوم اواخر خوشه دهی (A4)، تیمارسه مرحله ای شامل مرحله اول اوا یل پنجه زنی ومرحله دوم اواخر ساقه رفتن و مرحله سوم اواخر خوشه ده ی (A5)، تیمار شاهد عدم محلول پاشی (A0) در نظر گرفته شد .صفات ارتفاع بوته، تعداد خوشه در بوته، تعداد دانه در خوشه، طول خوشه ، وزن خشک، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و همچنین صفات کیفی شامل خصوصیات پخت و عمل آوری، میزان کلسیم، آهن، روی دانه اندازه گریی شد. نتایج نشان داد که تیمارهای اعمال شده بر تمامی صفات بجز وزن هزار دانه اثر معنی داری داشته است. تیمار (A5) باعث افزایش عملکرد کمی به میزان ۱۱ درصد در دانه برنج گردد یه و همچنین کیفیت برنج از نظر عطر و پخت از متوسط به خوب بهبود یافته است. میزان عناصر آهن، روی و کلسیم در این تیمار به ترتیب ۳۱/۲۵ % و ۲۸/۵% و ۵۰% نسبت به شاهد افزایش نشان داد. تعداد خوشه در بوته، تعداد دانه در خوشه و طول خوشه در تم یار A3 و A5 بیشترین میزان را داشته اند. همچنین صفات ارتفاع بوته و وزن خشک برای تیمار A1 و A5 بالاترین مقدار را به خود اختصاص دادند.