سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیده نرگس محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حسین زارعی – عضو هیأت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
عظیم قاسم نژاد – عضو هیأت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر

چکیده:

جهت ماندگاری و حفظ کیفیت ظاهری گل بریده گلایول از ۵ سطح نانو سیلور ( ۰ و ۲/۵ و ۵ و ۱۰ و ۲۰ قسمت در میلیون) استفاده شده و در طول مدت شش هفته میزان مواد جامد محلول و مقدار آنتوسیانین گلبرگ و همچنین ماندگاری گل بریده مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقدار آنتوسیانین تحت تأثیر تیمار اعمال شده قرار داشته و در طول زمان تغییر یافت. به طوری که بیشترین مقدار آنتوسیانین گل مربوط به غلظت ۵ قسمت در میلیون نانوسیلور بوده، که تحت این تیمار میزان آنتوسیانین گل برگ طول دوره آزمایش ۰/۵۴۲ میلی گرم در گرم وزن تازه گل برگ رسید. در این تیمار مقدار مواد جامد محلول روند افزایشی داشت. بنابراین می توان بیان داشت نانو سیلور می تواند به عنوان ترکیب پیشنهادی برای افزایش عمر پس از برداشت گل بریده گلایول باشد.