سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا خسروانی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه گیلان
علی قربانی – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

بهسازی خاکها یکی از روشهای متداول بهبود خصوصیات مکانیکی و افزایش قابلیت بهره برداری مصالح خاکی است. آزمایشات آزمایشگاهی زیادی به منظور مطالعه مشخصات ژئوتکنیکی حاصل از مخلوط خاک و سایر افزودنی ها جهت بهبود خواص خاک انجام شده است. در این پژوهش اثر نانو رس مونت موریونیتNa+ بر بهبود خواص ژئوتکنیکی خاکهای چسبنده مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور آزمایشات حد خمیری، حد روانی و آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده بر روی رس متراکم شده به روش پراکتور استاندارد انجام شده است. برای این پژوهش از دو نو ع رس به منظور مطالعه مقایسه ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش درصد نانو رس، حد خمیری و حد روانی افزایش می یابد. همچنین با افزایش نانو رس در خاکهای چسبنده مورد مطالعه مقاومت تک محوری به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.