سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهمن مرادی ملک – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
مریم قربانی کوکنده – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حمیدرضا تقی یاری – گروه صنایع چوب، دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائ
سیداحمد میرشکرایی – استاد گروه شیمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثر نانو ذرات نقره بر رطوبت تعادل و دانسیته ی چوب صنوبر یوروآمریکن تیمار گرمایی شده میباشد. نمونه ها با سوسپانسیون نانونقره در غلظت ppm 044 تحت فشار ۳ بار و بهمدت ۳۴ دقیقه به روش سلول تهی اصلاح شده )لوری( در سیلندر، اشباع شدند. برای تیمار گرمایی نمونه های شاهد و اشباع شده با نانوذرات نقره در دماهای ۱۳ ۱۶۱ و ۱۸۱ درجه ی سانتی گراد در آون گرمادهی گردیدند. نتایج نشان داد که میزان رطوبت تعادل به ترتیب در نمونههای شاهد بیشتر از تیمار گرمایی و در این نمونهها نیز بیش از نانو گرمایی بود. از سوی دیگر، کاهش دانسیته ناشی از تیمارگرمایی در نمونههای اشباع با نانو نقره بیشتر از نمونههای اشباع نشده است. علت این امر را میتوان به افزایش سرعت انتقال گرما به درون نمونه های اشباع شده با نانو نقره و ایجاد تخریب و تغییر شدیدتر ساختار شیمیایی چوب بر اثر گرما نسبت داد.