سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه پژوهشی بایوپلیمر،گروه علوم وصنایع غذایی
عبدالرضا محمدی نافچی – عضوهیات علمی، گروه پژوهشی بایوپلیمر،گروه علوم وصنایع غذایی، دانشکد

چکیده:

استفاده از فناوری نانو درزمینه علم پلیمربه تولید پلیمرهای نانوکامپوزیت منجرشده است. این نانوکامپوزیتها زیست تجزیه پذیر هستند و ازخود خواص کاربردی مطلوبی نشان می دهند. هدف ازاین تحقیق بررسی اثر نانوذرات خاک رس بر خواص مکانیکی، فیزیکوشیمیایی و نمودار تعادلی رطوبت فیلمهای نشاسته سیب زمینی است. دراین پژوهش فیلم نشاسته ای بر مبنای نشاسته سیب زمینی وافزودن پلاستی سایزر سوربیتول/گلیسرول به نسبت وزنی ۳ به ۱ به روش کاستینگ تهیه شد. نانوذرات خاک رس با غلظتهای ۵،۱،۲،۳،۰ % به فیلمها قبل از کاستینگ اضافه شد و فیلمها در شرایط کنترل شده خشک شدند. خواص فیزیکوشیمیایی از قبیل میزان جذب آب) (WAC ،عبوردهی نسبت به بخارآب) WVP ( ،همچنین خواص مکانیکی برای فیلمها اندازه گیری شد.نتایج نشان می دهند که با افزایش غلظت نانوخاک رس خواص مکانیکی فیلم بهبود می یابد همچنین باقرارگیری لایه های نانورس در بین رشته های بیوپلیمر،بازدارندگی فیلم در مقابل مولکولهای گازی شکل نظیر بخارآب افزایش می یابد. لذا افزودن نانو خاک رس باعث بهبود خواص فیلم نشاسته ای شده و به کار گیری فیلمهای بایوپلیمری را در صنایع بسته بندی آسان تر می کند