سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن یکهخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد حفاظت و اصلاح دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
سیدمحمود کاظمی – استادیار دانشگاهعلوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدمهدی محققی – استادیار دانشگاه علوم دامغان

چکیده:

فناوری نانو صنعت حفاظت چوب را تحت تاثیر قرار داده است و باعث بهبود خواص حفاظتی با ترکیبات فلزی حفاظت کننده چوب شده است و به دلیل سازگاری این ماده با محیط زیست نسبت به مواد مورد استفاده در گذشته به زودی جایگزین مواد حفاظت کننده چوب که آلوده کننده محیط زیست می باشند خواهد شد. در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر نانو اکسید روی بر روی خاصیت ثبات ابعادی چوب توسکا، گرده بینه هایی از این گونه در منطقه داراب کلا واقع در جنگل های نکاء استان مازندران قطع گردید. از هر گرده بینه، نمونه هایی در ابعاد استاندارد برای انجام این آزمون تهیه شد. نمونه های آزمون از سطح شعاعی درخت از سمت مغز به طرف پوست تهیه و برای اندازه گیری ثبات ابعادی (همکشیدگی و واکشیدگی) ، همکشیدگی حجمی و واکشیدگی حجمی در نظر گرفته شد. نتایج این بررسی نشان داد که ثبات ابعادی در چوب توسکا تیمار شده با نانو اکسید روی نسبت به چوب تیمار نشده(شاهد) به طور چشم گیری افزایش می-یابد.