سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم نوروزی – دانشگاه شهرکرد دانشکده علوم گروه زیست شناسی
ریحانه عمو آقایی – دانشگاه شهرکرد دانشکده علوم گروه زیست شناسی

چکیده:

این پژوهش بمنظور بررسی اثرات سطوح مختلف نانو ذرات بر جوانه زنی و رشد ریشه گیاهان خیار و گوجه انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح تصادفی با ۳ تکرار در فروردین ۱۳۹۰ در آزمایشگاه گیاه شناسی دانشگاه شهرکرد انجام شد. اثر این نانو ذره با استفاده از محاسبه دو پارامتر مختلف (رشد ریشه و شاخص جوانه زنی) برای هر گیاه بررسی شد. سطوح نانو بکار رفته ۰ و ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ و ۸۰۰ و ۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر بودند. در نهایت، د رهر دو گیاه نانو اکسید آهن اثرات مثبت و معنی داری نسبت به شاهد روی شاخص های جوانه زنی و مقاومت ریشه داشت.