سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

چکیده:

در تحقیق حاضر نانو کامپوزیت زمینه پلیمری با فاز زمینه پلی اتیلن سبک خطی و فاز استحکام بخش نانوکلی توسط روش پرس گرم و در شرایط مختلف از نظر دما، زمان و نیروی اعمالی پرس تهیه گردید و خواص آن مورد مطالعه قرار گرفت. در ابتداخواص مکانیکی نانوکامپوزیت فوق مورد مطالعه قرار گرفت و پس از آن نمونه ها مورد آزمایش سایش توسط دستگاه پین و دیسک قرار گر فتند. همچنین محل ساییدگی در نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آزمایش های فوق حاکی از افزایش استحکام مکانیکی نانوکامپوزیت LLDPE/nanoclay با افزایش درصد نانوکلی بودهمچنین مقاومت به سایش در نانوکامپوزیت فوق با افزایش درصد نانوکلی بهبود یافت. در تحقیق حاضر اثر پارامترهای تولید بر روی خواص تریبولوژی مورد مطالعه قرار گرفت و مشاهده گردید که با افزایش دما و فشار اعمالی پرس، خواص تریبولوژی و مکانیکی بهبود یافت