سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهناز قوی دل – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد رجبی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیدمحمود ربیعی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

ایمپلنت های تیتانیومی متخلخل دارای زیست سازگاری مناسبی دربین مواد مورد استفاده در ساخت پروتز ها هستند شیشه های زیست فعال کلسیم فسفاتی به علت تشابه با فاز معدنی استخوان از قابلیت بازسابی بافت سخت برخوردارند از سویی دیگر حضور این نانوذرات پودری شیشه به علت دمای ذوب پایین تر نسبت به تیتانیوم به عنوان کمک زینتر در فرایندمتالورژی پودر بکاررفته است همچنین ذرات شیشه درمقیاس ناو خواص بهتری ارایه میدهند دراینتحقیق کامپوزیت تیتانیوم نانو شیشه زیستی متخلخل با افزودن ۳۶ درصد وزنی TiH2 بعنوان عامل تخلخل زا تهیه شدند نمونه های پودری پس از اختلاط توسط نیروی ۴۵۰ MPa تحت پرس تک محوره قرار گرفتند و درنهایت دردمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد به مدت سه ساعت زینتر شدند. جهت بررسی های ریزساختاری و فازی از تفرق پرتوایکس XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی sEM بهمراه آنالیزور EDS استفاده شد استحکام فشاری نمونه ها نیز با انجام آزمون فشار دردمای محیط ارزیابی شد.