سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پدرام پارسا – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی متالورژی دانشکده مهندسی دانشگاه ش
محمدرضا ایزدپناه – استادیار بخش مهندسی متالورژی دانشکده مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرم

چکیده:

در پژوهشحاضر امکان ساخت آهنرباهای چسبی Nd-Fe-B به دو روش مورد بررسی قرار گرفت. در روشاول یعنی روش ساخت بر پای ه حلال، سه نوع چسب مخ تلف به عنوان زمین ه پلیمری در تولید آهنرباهای با پایه Nd-Fe-B چسبی مورد آزمایش قرار گرفتند . در این روش به منظور انحلال هر یک از انواع چسبها، حلالهای متفاوتی مورد آزمایش قرار گرفتند . در روش دوم یعنی روش ساخت بر پایه ذوب، به منظور اختلاط پودر فلزی با زمینه پلیمری، نخست پلیمر مورد نظر ذوب وبه طور کامل با پودر فلزی مخلوط گردید . سپس مخلوط حاصل به صورت گرانول خرد و بعداً توسط یک دستگاه تزریق ماردونی تزریق گردید. در نهایت خواص مکانیکی و مغناطیسی نمونه های تولید شده مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه های تولیدی در دمای محیط، بهحداکثر استحکام کششی نمی رسد. در دماهای بالا اثر سختی مواد به عنوان تابعی از کرنش اعمالی، درنمونه های با درصد ذرات جامد کمتر بعد از حدود ۱ درصد کرنش و در نمونه های با درصد جامد بیشتر بعد از حدود۰/۱% کرنش قابل حصول است.