سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی دانشگاه شهرکرد
ریحانه عموآقایی – استاد گروه زیست شناسی دانشگاه شهرکرد
سعید نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

سمیت گیاهی یک موضوع مهم برای درک اثرات محیطی بالقوه نان ذرات مصنوعی می باشد. تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف نانو ذرات روی، اکسید روی، اکسید تیتانیوم، اکسید آهن و نانو تیوبهای کربنی چند جداره بر روی جوانه زنی و رشد ریشه گیاهچه کاهو انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل با طرح کاملا تصائفی و ۳ تکرار از هر تیمار در فروردین ۱۳۹۰ در دانشگاه شهر کرد انجام گرفت. برای گیاه مورد نظر دو مورد شاخصهای سمیت ( جوانه زدن دانه، طویل شدن ریشه) پس از قرار گرفتن در معرض نانو ذرات در ۷ غلظت ۰ و ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ و ۸۰۰ و ۱۶۰۰ میلی گرم بر لیتر اندازه یگری شد. آب مقطر بعنوان شاهد در نظر گرفته شد. در میان این ذرات ، نانو روی و اکسید روی سمی تر از سایرین بودند.