سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه آراسته – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی، گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی،
مهدی ضرابی – استادیار گروه فناوری های زیستی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه ته
حمید قاجاریه – استادیار گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی ، پردیس ابوریحان ،دانشگاه
رضا طلایی حسنلویی – استادیاردانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به اهمیت اثر متقابل میزبان و قارچهای بیماریزای حشرات، در مطالعه حاضر تأثیر جدایه EUTP105 قارچ (Balsamo) Vuillemin Beauveria bassiana روی میزان مرگ و میر پوره های سن دوم سفید بالک برگ نقره ای پرورش یافته روی سه میزبان پنبهگوجه و خیار بررسی گردید. این مطالعه در گلخانه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۹ انجام شد. ابتدا بررسی های زیست سنجی آزمایشگاهی اثر میزبان های گیاهی روی بیماری زایی قارچ برروی حشره را نشان داد. پس از زیست سنجی های اولیه و تعیین غلظت های حداقل و حداکثر سوسپانسیون قارچ در غلظت های ۱۰۴-۱۰۸ کنیدی بر میلی لیتر تهیه و به روش غوطه وری برگ روی پوره سن دو در قالب یک طرح کامل تصادفی نامتعادل به کار برده شد. مرگ و میر حاصل در طی زمان و روی میزبان های مختلف در سطح ۵درصد اختلاف معنی دار نشان داد. به طوری که میزان LC50 روی پنبه گوجه و خیار به ترتیب ۱۰۷×۱٫۷۷ ۱۰۵×۸٫۵۱ ۱۰۴× ۵٫۸۸ بود . با توجه به نتایج حاصل بیشترین مرگ و میر بر روی میزبان خیار بود که نشان می دهد حساسیت بیشتر را حشره بر روی این میزبان به قارچ نشان داده است.