سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا سرورامامی – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
جهانفر دانشیان – موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر کشور
محسن بیگدلی – عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی کشور

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تیمارهای کود دامی و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف گیاه دارویی ریحان ،آزمایشی به ۱۸ و ۲۸ خرداد ۱۳۸۷ ) و ، ۱۵ و ۳۰ تن در هکتار) ،تاریخ کاشت ( ۸ ، صورت فاکتوریل در مکان با استفاده از فاکتورهای ،کود گاوی ( ۰ ارقام ریحان (رقم سبز و بنفش) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار به اجرا درآمد. مقایسه میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد. نتایج نشان داد که اثر عامل کود دامی بر وزن خشک کل ،ارتفاع گیاه ،عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه معنی دار گردید .نتایج تجزیه واریانس این پژوهش همچنین نشان داد که عامل تاریخ کاشت ،اثر معنی داری بر روی صفات وزن خشک برگ ،وزن خشک کل ،ارتفاع گیاه ، عمکرد بیولوژیک و عملکرد دانه دارد و به عبارت دیگر تاخیر در کاشت باعث کاهش عملکرد و اجزای عملکرد در ریحان گردید .عامل رقم نیز بر وزن خشک برگ، وزن خشک کل ،عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه بسیار معنی دار گردید .اثر متقابل عامل کود دامی و رقم بر وزن خشک کل نیز معنی دار گردید به طوری که رقم سبز در سطح کود دامی ۳۰ تن در هکتار ،بالاترین عملکرد وزن خشک کل را به دست آورد .اثر متقابل عامل کود دامی و تاریخ کاشت بر وزن خشک کل نیز معنی دار گردید به طوری که تاریخ کاشت اول با مصرف ۳۰ تن در هکتار کود دامی بالاترین وزن خشک کل بوته را به دست آورد.