سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرهاد باغبانی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور بناب
مریم حسنلوئی – کارشناس ارشد زراعت و مدرس دانشگاه پیام نور ممقان
مهرداد یارنیا – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
علیرضا تاری نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

آفتابگردان یکی از دانه های روغنی مهوم در ایوران اسوت و بوه دلیول برخوورداری از مقوادیر زیوادی از اسیدهای چرب غیراشباع، نق مهموی را در تعوادل چربوی هوای جیوره غوذایی انسوان و کواه مقودار کلسترول خون دارد. به منظور بررسی اثر میزان و زمان محلول پاشی کود اوره بر روی نسبت وزن میز بوه دانه و عملکرد هیبرید آلستار آفتابگردان، آزمایشی در سال زراعی ۹۳۳۰ در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح بلوک های کامول تصوادفی بوا سوه تکرار انجام شد. موارد مورد آزمون شامل غلظت های محلول پاشی اوره )نیتروژن( درسه سطح شامل a: شاهد a1:غلظت ۳% اوره و a2:غلظت ۵% اوره و زمان محلول پاشی اوره در دو سطح b1:مرحله ۱۰-۸ برگی و b2: مرحله گلدهی بود. بدین ترتیب هر تکرار شامل ۶ واحد آزمایشی بود.در انتهای فصل و پس از برداشت، صفات نسبت وزن میز به دانه و عملکرد هکتاری دانه اندازه گیری شدند. نتای آزمایش نشان داد که اثر متقابل غلظت و زمان محلول پاشی اوره بر روی نسبت وزن میز بوه دانوه در سطح احتمال۱% معنی دار است. محلول پاشی با غلظت ۵% اوره در زمان ۱۰-۸ برگی نسبت وزن میز به دانه را نسبت به تیمار شاهد حدود ۴۵% و سایر تیمارها به طور متوسط ۲۲/۴۴ درصد افزای داد. محلول پاشی بوا غلظت ۵% اوره عملکرد دانه را نسبت به تیمار شاهد و غلظت ۳% اوره به ترتیب ۲۶/۰۴ و ۶/۷۵ درصد افزای داد.