سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منوچهر کلهر – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

کلزا نیاز فراوانی به ازت دارد و این عنصر در واقع گلوگاه رشد گیاهان است، به منظور بررسی اثر میزان و روش مصرف ازت (تقسیط ازت ) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به مدت دو سال زراعی۸۲-۸۰ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی سراب چنگایی خرمآباد اجرا شده ، فاکتور ازت در پنج سطح شامل ۱/۵R و ۱/۲۵ق , R,0/75R و ۰/۵R کیلوگرم در هکتار کود ازته، فاکتور روش مصرف(تقسیط ازت ) در سه سطح شامل ۱/۲ قبل از کاشت و قبل از کاشت و ۱/۲ در مرحله رشد طو یلی ساقه=S1 1/3 قبل از کاشت، ۲/۳ مرحله رشد طویلی ساقه =S2 1/3 قبل از کاشت، ۱/۳ مرحله رشد ساقه ۱/۳ مرحله غلاف دهی= S3 بودند. در هر بلوکتیمار شاهدN0برای تعیین کارایی مصرف کود ازته اضافه شد. منظور ازR مقدار توصیه کود ازته بر اساس آزمون آزمون خاک است، براساس میزان کربن آلی خاک و عملکرد مورد انتظار ( ۳ تن دانه در هکتار ) میزان R 275 کیلوگرم در هکتار کود اوره برآورد شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب آزمایش نشان داد که بین سطوح ازت مصرفی و روش مصرف و اثر ات متقابل بین مقدار ازت مصرفی و روش مصرف آن از نظر آماری بر عملکرد دانه اختلاف معنیداری در سطح یک درصد وجود دارد . اما بین سطوح ازت مصرفی و روش مصرف آن بر میزان روغن دانه کلزا تفاوت معنی داری بدست نیامد بالاترین عملکرد دانه و روغن از کاربرد تیمارRS1 به ترتیب با میانگین ۲۱۹۶کیلوگرم در هکتار و ۴۲/۶۴ درصد روغن که در مقایسه با شاهد ۸۹۶/۳ کیلوگرم درهکتار افزایش محصول و ۲/۱۷درصد افزایش روغن دانه حاصل شد