سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سهیل مرادی – گروه فرایندهای جداسازی- دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایرا
سیدنظام الدین اشرفی زاده – گروه فرایندهای جداسازی- دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایرا
محمدحسین دانشفر – واحد پژوهش و توسعه شرکت نفت فلات قاره ایران

چکیده:

تزریق آب از یکصد سال پیش به عنوان روشی موثر برای ازدیاد برداشت نفت معرفی شده است. فرضیات متعددی در رابطه با سیلابزنی وجود دارد. برخی از آن ها ساز و کارهایی فیزیکی از قبیل حفظ فشار و قابلیت جاروب در فرآیند سیلابزنی را عامل تولید نفت میدانند. با وجود این در دههی گذشته برخی از مشاهدات نشان داده است که فرآیندهای شیمیایی و آب نمک تزریقی اصلاح شده قادر خواهند بود که برداشت نفت را بهبود بخشند. تجربیات آزمایشگاهی و آزمونهای میدانی همگی نشان دادهاند که کاهش شوری آب نمک تزریقی برداشت نفت را افزایش میدهد. در این تحقیق فرآیند نوین ازدیاد برداشت توسط آب با شوری کم مورد بررسی تجربی قرار گرفت. تاثیر شوری آب نمک ( ۲۰۰ تا ۱۷۰۰۰ میلی گرم بر لیتر) بر میزان برداشت نفت بررسی گردید. مغزه های رخنمون کلسیتی ۲/۵۴ سانتی متر قطر و ۹/۳ سانتی متر طول و نفت خام با درجه ۲۳/۴API از یکی از مخازن نفتی ایران برای انجام آزمایشها استفاده شد. نتایج این تحقییق نشان داد که کاهش میزان شوری از ۱۷۰۰۰ تا ۷۰۰۰ppm در ابتدا منجره به کاهش میزان برداشت شده ولی با کاهش بیشتر شوری از ۷۰۰۰تا۲۰۰۰ppm میزان برداشت مجددا تا حد برداشت در شوری ۱۷۰۰۰ppm افزایش یافت.