سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کمال بایزیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
منصور راسخ – استادیار گروه ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
امیر حسین افکاری سیاح – استادیار گروه ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این تحقیق برخی خواص مکانیکی دانه کرچک شامل تغییر شکل در نقطه گسیختگی، نیروی لازم برای گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی و چغرمگی طی یک آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کاملا تصادفی با ۳ عامل، شامل ۴ محتوای رطوبتی (۵/۵ و ۷ و ۸/۵ و ۱۰ درصد بر پایه خشک ) ، ۴ سرعت بار گذاری ( ۲ و ۵ و ۸ و ۱۱ میلی متر بر دقیقه) و در ۳ اندازه دانه (کوچک و متوسط و بزرگ) بررسی شد. نتایج نشان دد اثر متقابل سه تایی سرعت بار گذاری، رطوبت و اندازه دانه بر تغییر شکل در نقطه گسیختگی در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار شده است. همچنین اثر متقابل سه تایی سرعت بار گذاری، رطوبت و اندازه دانه بر نیروی لازم برای گسیختگی در سطح احتمال ۵ درصد معن یدار شده است. اثر اصلی رطوبت بر انرژی لازم برای گسیختگی و چغرمگی در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار شده است. همچنین اثر متقابل سرعت بار گذاری و اندازه دانه برای تغییر شکل در نقطه گسیختگی در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار شده است، در حالی که برای دیگر خواص مکانیکی عنی دار نشده است و با افزایش رطوبت انرژی لازم برای گسیختگی، چغرمگی و نیروی لازم برای گسیختگی دانه کرچک کاهش یافته، ولی تغییر شکل در نقطه گسیختگی افزایش یافته است.