سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین صادقی – موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال
مهران شرفی زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
سامان شیدایی – موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال

چکیده:

به منظور تعیین میزان مناسبترین رطوبت بذر در هنگام برداشت برای تولید بذور دارای قوه نامیه مطلوب دو رقم کلزا پژوهشی طی سالهای ۸۸-۸۶ در دزفول اجرا گردید. بدین منظور نمونه بذور از مزارع تولید بذر ارقام هایولا ۴۰۱ و هایولا ۳۰۸ با رطوبتهای ۳۵، ۲۵، ۱۵ و ۱۰ درصد برداشت گردید و در آزمایشگاه مرکزی تجزیه بذر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج با اجرای آزمون جوانه زنی استاندارد شاخصهایی نظیر درصد جوانه زنی اولیه و نهایی(قوه نامیه) و سرعت جوانه زنی روزانه اندازه گیری شدند. داده های حاصل با استفاده از آزمایش عاملی (فاکتوریل) ۴×۲ بر مبنای طرح پایه کاملاً تصادفی تجزیه مرکب گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده ها مشخص ساخت که شاخص های مورد بررسی تحت تأثیر عوامل مورد نظر قرار گرفتند و جوانه زنی اولیه و نهایی تحت تأثیر اثر متقابل رقم، رطوبت هنگام برداشت و سال قرار گرفتند. بالاترین درصد جوانه زنی اولیه و نهایی برای هر دو رقم در رطوبت ۱۵ درصد بدست آمد. همچنین بیشترین سرعت جوانه زنی روزانه نیز در زطوبت ۱۰ و ۱۵ درصد حاصل شده است. در بین دو رقم نیز درصد جوانه زنی اولیه و نهایی رقم هایولا ۴۰۱ نسبت به هایولا ۳۰۸ بیشتر می باشد. بطور کلی با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش مشخص می گردد که کیفیت بذر و جنبه های مختلف آن تحت شرایط محیط محل اجرای آزمایش قرار گرفته و درصد جوانه زنی بذرهای حاصله با رطوبت ۱۵ درصد بیشتر از سایر رطوبتها می باشد.