سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علیرضا خدامی – دکتری جامعه شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه
غلامرضا زمانی – کارشناس ارشد جامعه شناسی، پژوهشگر حوزه دین، کارمند شرکت نفت و گاز پارس

چکیده:

این تحقیق رابطه بین دینداری مسئولین با اعتماد سیاسی مردم به آنها سنجیده شده است. دین همیشه به عنوان عامل مهم تأثیرگذاربر اعتماد مطرح بوده است. اعتماد سیاسی در جوامع اسلامی، از جمله ایران، تحت تاثیر برداشت مردم از میزان پایبندی و عمل بهارزشهای اسلامی مسئولین حکومتی باشد. جمعیت آماری تحقیق را زنان و مردان با سواد بالای ۱۸ سال شهرستان لامرد تشکیلمی دهند و حجم نمونه این تحقیق ۶۴۶ نفر بودند به صورت تصادفی انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیقپرسشنامه می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این است که بین سن، جنس، تحصیلات، شغل، طبقه اجتماعی، بیناحترام مسئولین به مردم، میزان دینداری مسئولین، شیوه زندگی مسئولین و میزان اعتماد مردم به مسئولان رابطه معنی داری وجوددارد. بین دینداری افراد پاسخگو، بین اعتماد به خود، عملکرد اجتماعی و اقتصادی مسئولین، بین عملکرد نقاط تماس افراد بامسئولین و میزان اعتماد مردم به مسئولان رابطه معنی داری وجود دارد. مدل رگرسیون در مجموع ۴۹ درصد از تغییرات متغییروابسته را تعیین کرد و متغیرهای میزان دینداری مسئولین شیوه زندگی مسئولین و میزان احترام مسئولین به مردم بالاترین تاثیر را دراین اعتماد داشتند. بنابراین نتایج تحقیق گویای این است که تصور افراد از دینداری بیشتر مسئولین باعث افزایش میزان اعتماد ودر نتیجه مشارکت بیشتر انها خواهد شد.