سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهین مهدیون راد – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
محمدرضا فیضی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

چکیده:

موتور جریان مستقیم بدون جاروبک (BLDC) تکفاز، نیاز به فاصله هوایی نامتقارن دارد تا نقطه خنثی را که در آن گشتاور راهاندازی صفر است، حذف کند. چهار فاصله هوایی نامتقارن برای مدل Tapered Air Gap در نظر گرفته شده است و روش اجزا محدود برای محاسبه و مقایسه گشتاور Cogging و گشتاور راه اندازی، برای مدلهای مختلف موتور به کار رفته است. برای میدان مغناطیس کننده آهنربای دایم سه نوع معمول مغناطیس کنندگی شامل موازی یکنواخت، شعاعی یکنواخت و شعاعی سینوسی در نظر گرفته شده است و اثر مغناطیس کنندگیهای ذکر شده بر گشتاور Cogging و راهاندازی موتور BLDC تکفاز بررسی شده است . از بین چهار مدل ذکر شده، برای هر مغناطیس کنندگی، مدلی که کمترین گشتاور Cogging و بیشترین گشتاور راه اندازی را تولید می کند، به عنوان مدل بهینه انتخاب شدهاست. بر اساس نتایج شبیه سازی مغناطیس کنندگی شعاعی یکنواخت و شعاعی سینوسی به ترتیب بیشترین وکمترین گشتاور Cogging را تولید میکند.